Samostojeći koalescentni separator naftnih derivata od PEHD-a sa integrisanim taložnikom ili bez taložnika.

Garažni separator

Bez taložnika
Sa taložnikom