Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

OPĆI USLOVI POSLOVANJA - (Pravila o uvjetima prodaje)

Na osnovu člana 11. Stav 6. Zakona o unutrašnjoj trgovini (Službene novine Federacije BiH broj 40/10 i 79/17), i Statuta preduzeća ACO d.o.o. Sarajevo-Ilidža, Ismeta Alajbegovića Šerbe 12, direktor donosi:

OPĆE USLOVE POSLOVANJA
(Pravila o uvjetima prodaje)

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Općim uslovima poslovanja uređuju se odnosi između ACO d.o.o. Sarajevo-Ilidža, Ismeta Alajbegovića Šerbe 12 (u daljem tekstu: Trgovac) te pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu; Kupac) sa kojim Trgovac posluje u okviru svoje registrovane djelatnosti.

Član 2.

Odredbe Općih uslova poslovanja su sastavni dio ugovora. Smatra se da Kupac prihvata Opće uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora.

II. FORMA UGOVORA

Član 3.

Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma. Ugovor se sačinjava u pismenoj formi, kada je Kupac pravno lice i ako je obročno plaćanje.

III. CIJENA I PLAĆANJE

Član 4.

Cijene robe utvrđuje Trgovoac u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja cijena, i cijena je jedinstvena za sve potrošače. Izuzetno, ugovorne strane mogu svojim ugovorom utvrditi drugačiju cijenu, kad je Kupac pravno lice, može se odobriti rabat ili povoljniji uslovi plaćanja kod prodaje veće količine robe.

Član 5.

Kupac, koji je fizičko lice, dužan je platitit robu u trenutku preuzimanja robe od Trgovca. Plaćanje se vrši u roku do 60 dana od dana prodaje robe, kada je Kupac pravno lice.

Član 6.

Plaćanje robe se vrši isljučivo u konvertibilnim markama (KM). Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se isključivo vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši gotovinom, preko žiro računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

Član 7.

Trgovac se obavezuje Kupcu izdati račun o izvršenom plaćanju, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.

IV. PRODAJA I PREUZIMANJE ROBE

Član 8.

Prodaja robe se vrši u sjedištu Trgovca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice. Prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka, kada je Kupac pravno lice. Trgovac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

Član 9.

Kupac u zakašnjenju je dužan nadoknaditi Trgovcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu.

Član 10.

Do predaje stvari Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Trgovac, a s predajom stvari rizik prelazi na Kupca. Rizik ne prelazi na Kupca ako je on zbog nekog nedostatka predane stvari raskinuo ugovor ili tražio zamjenu stvari.

Član 11.

Ako predaja robe nije izvršena zbog Kupčevog zakašnjenja, rizik prelazi na Kupca u trenutku kad je došao u zakašnjenje.

Član 12.

Rizik prelazi na Kupca u zakašnjenju, ako je Kupac izdvojio proizvode očito namjenjene za izvršenje prodaje i o tome odaslao obavijest Kupcu.

Član 13.

Članovi 9., 10., 11. i 12. se primjenjuju samo na ugovore sa Kupcima koji su pravna lica.

V. NEDOSTATCI PROIZVODA

Član 14.

U slučaju nedostataka na proizvodu, Trgovac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
a) zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
b) vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili
c) ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 15.

Kupac je u trenutku predaje dužan pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

Član 16.

Trgovac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

VI. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

Član 17.

Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Trgovac ima pravo:
a) zahtjevati ispunjenje obaveze i
b) raskinuti ugovor.
U slučaju raskida ugovora, Kupac je obavezan vratiti primljenu robu.

Član 18.

Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Trgovac ima pravo:
a) zahtjevati ispunjenje obaveze i
b) odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
c) raskinuti ugovor.

Član 19.

Trgovac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada:
a) Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku,
b) Kupac ne izvrši svoju obavezu ni u naknadnom roku ili
c) prije isteka roka za ispunjenje obaveze je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora Trgovac može raskinuti ugovor sa Kupcem bez ostavljanja Kupcu naknadnog roka za ispunjenje ako iz Kupčevog držanja proizilazi da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Član 20.

U slučaju raskida ugovora Trgovac ima pravo zahtjevati od Kupca:
a) povrat datog,
b) naknadu za koristi koje je Kupac u međuvremenu imao od onog što je zbog raskida ugovora dužan nadoknaditi i
c) eventualnu štetu koju je pretrpio zbog Kupčevog neispunjenja obaveze.

Član 21.

Kada raskida ugovor zbog Kupčevog neispunjenja, Trgovac će bez odlaganja o tome obavijestiti Kupca.

Član 22.

Članovi 18., 19., 20. i 21. primjenjuju se samo na ugovore na Kupcima koji su pravna lica.

Član 23.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neznatnog ispunjenja obaveze.

VII. RASKID ILI IZMJENA UGOVORA ZBOG PROMJENJENIH OKOLNOSTI

Član 24.

Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariri svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariri svrhu ugovora može zahtjevati da se ugovor raskine.

Član 25.

Raskid ugovora ne može se zahtjevati ak je strana koja se poziva promjenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

Član 26.

Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promjenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

Član 27.

Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmjene.

VIII. NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA

Član 28.

Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge strane. Ako je druga strana nešto ispunila od svoje obaveze, može zahtjevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 29.

Kad je ispunjenje obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji odgovara druga strana, njezina se obaveza gasi, a ona zadržava svoje potraživanje prema drugoj strani, s tim što se smanjuje za onoliko koliko je mogla imati koristi od oslobođenja od vlastite odgovornosti. Osim toga ona je dužna ustupiti drugoj strani sva prava koja bi imala prema trećim osobama u vezi sa predmetom svoje obavezečije je ispunjenje postalo nemoguće.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uslovima poslovanja se reguliraju:
a) ugovorom stranaka i
b) zakonom koji regulira predmetna pitanja.

Član 31.

U slučaju ne saglasnosti između odredbi Općih uslova poslovanja i zaključenih ugovora, primjenjuju se ove posljednje.

Član 32.

Opći uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu Trgovca.

Član 33.

U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti mirnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 34.

Opći uslovi poslovanja se primjenjuju od dana objavljivanja.

Broj: 457/17

U Sarajevu, 31.12.2017. godine

Direktor: Arif Begović