Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Oprema za tretman oborinskih voda

Sistem za tretman kišnice

Voda za piće nikada nije bila ovako skupa. Zagađenje zbog poplava i rasipanje polutanata je u porastu uzrokujući probleme u obezbjeđivanju vode za piće. Ovo je dovelo do preispitivanja načina na koji koristimo vodu posljednjih godina. Prirodni balans treba biti narušen što je manje moguće ili obnovljen u što većoj mjeri.

Kontrola kišnice sada igra ključnu ulogu u urbanom upravljanju vodama. Iz tog razloga se javlja potreba za proizvodima i inženjerskim rješenjima koja zahtjevaju holistička, održiva i decentralizovana rješenja. Sistemi za tretman oborinske vode, koji uključuju filtere za metalne krovove, između ostalog se koriste za zaštitu sistema za infiltraciju od zagađenja i zamuljivanja taloživim tvarima sa npr. oborinske vode sa krova od bakrenog ili pocinčanog lima i olova.

HMS (Heavy Metal Separator) filter za teške metale sa integrisanim taložnikom

Separator teških metala, sistem za tretman oborinske vode sa integrisanim taložnikom uklanja ne samo grube i fine čestice sedimenata metodom sedimentacije i filtracije, nego isto tako i otopine teških metala i ugljikovodika koji se nalaze sadržani u otpadnoj vodi.

Projektovan je za upotrebu na izuzetno frekventnim saobraćajnicama, parkinzima, komercijalnim zonama itd. U skladu sa DWA M 153 klasificiran je slično kao sistem za sedimentaciju, tip D12 filtera i kanal vrijednosti 0.25.

HMS (Heavy Metal Separator) filter za teške metale sa eksternim taložnikom

Separator teških metala, sistem za tretman oborinske vode sa eksternim taložnikom je kombinacija posebnog taložnika ispred separatora teških metala sa integrisanim taložnikom. Ova kombinacija naročito je prikladna u zonama gdje se može očekivati velika količina mulja i taloga. Može biti preporuka u industrijskim postrojenjima gdje se obrađuje metal, ili na raskrsnicama i petljama sa izuzetno visokom frekvencijom vozila.

Velikom zapreminom taložnika, te nakon toga sa separatorom teških metala sa integrisanim taložnikom za fini mulj, može se postići izuzetno visok stepen pročišćavanja. U skladu sa DWA M 153, kombinacija eksternog taložnika i separatora teških metala je klasificirana kao tip D11 retencioni zemljani filter sistem. Kanal vrijednosti 0.15 se može primijeniti pri dimenzioniranju sistema za odvodnju prema zahtjevima DWA M 153.Pjeskolovi za predtretman i smirivanje oborinskih voda

Odvodnja velikih površina

Pjeskolovi se koriste u svrhu uklanjanja suspendiranih materijala iz površinskih voda i tako štite retencione baene i jame za smirivanje od zamuljivanja. Taložnik je opremljen uljevnim elementom za smirivanje toka blizu površine vode.

ACO Sandsed uklanja sedimente do određene veličine čestice u oborinskoj vodi.

Dimenzioniranje u potpunosti zavisi od proračuna dotoka površinske vode.Sistemi za sedimentaciju - zaštitni predtretman

Sistemi za sedimentaciju se koriste u svrhu uklanjanja suspendiranih materija iz površinskih voda i tako štite retencione bazene i jame za smirivanje od zamuljivanja.

ACO Sedised C štiti oborinsku vodu od sedimenata do određene veličine čestice. Veličina uređaja se određuje jedino na bazi proračuna dotoka oborinske vode, opcionalno 9, 10 ili 18m3/(m2h). ACO Sedised C taloži materije bolje nego ACO Sandsed C. Radi se o sistemu sedimentacije u skladu sa tipom D21, 24 ili 25 prema DWA M 153.Sistemi za sedimentaciju - zaštitni predtretman

Sistemi za sedimentaciju se koriste u svrhu uklanjanja suspendiranih materija iz površinskih voda i tako štite retencione bazene i jame za smirivanje od zamuljivanja.

Optimizirani ACO Sedismart C sistem za sedimentaciju ima unutrašnju garnituru koja usmjerava oborinsku vodu da teče kružno. To stavlja vodu u taložniku u vrtložni tok. Sedimentacija čvrstih materija omogućava se produženjem vremena toka. Granice hidrauličke efikasnosti optimiziranog sistema za sedimentaciju su potvrđene od strane vanjskog eksperta koristeći hidrodinamičku simulaciju toka. Optimizirani ACO Sedismart C sistem za sedimentaciju saglasan je sa tipom D24 prema DWA M 153 i ima kanal vrijednosti 0.2 do 0.65 za izlaz po litru naznačen na proizvodu.