Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Clara uređaj za biološki tretman otpadnih voda

Uređaji za tretman otpadnih voda ACO Clara su projektovani kao samoodrživi plastični ili betonski tankovi za ugradnju u tlo bez bilo kakvog betonskog plašta do dubine uljevne cijevi od 4 m. Statička otpornost od pritiska tla zavisi od tipa i veličine ACO Clara uređaja. Betonski plašt je neophodan u slučajevima kada je dubina uljevne cijevi veća od Hmax.

Prednosti

 • Odlična statika
 • Jednostavna ugradnja bez dodatnog betoniranja
 • Stabilan i visok kvalitet prečišćavanja tokom neujednačenih hidrauličkih i bioloških opterećenja
 • Prvoklasne elektro komponente
 • Efikasno prečišćavanje
 • Nizak nivo održavanja
 • Mala potrošnja električne energije
 • Gasno-nepropusni pristupni poklopci
 • Veliki kapacitet taložnika

Karakteristike i primjena

ACO Clara uređaji za preradu fekalnih voda su projektovani za kompletno prečišćavanje otpadnih voda iz:

 • privatnih kuća
 • manjih naselja
 • hotela
 • pansiona
 • preduzeća, itd

Uređaj mora biti konstruisan, proizveden i testiran u skladu sa normom BAS EN 12566-3

ACO Clara, uređaj za tretman fekalnih voda, sastoji se od mehaničkog predtretmana i biološkog dijela. Mehanički predtretman se vrši u sedimentacionom tanku koji sadrži kompenzacionu zonu velike zapremine. Otpadne vode ulaze u ACO Clara uređaj preko ulazne cijevi u kompenzacioni prostor koji je dio prihvatnog tanka.

Taložne materije padaju na dno tanka, a plivajuće materije su uhvaćene od strane pregrade za pjenu. Na ovaj način se sprječava blokada vazdušne pumpe. Najveće hidrauličke vrijednosti na ulazu ACO Clara uređaja za tretman otpadnih voda se apsorbuju u kompenzacionom prostoru. Voda poslije predtretmana se pumpa jednolikim protokom iz kompenzacionog prostora u biološki dio uređaja.

Na ovaj način hidrauličke vrijednosti ne utiču na stabilnost kvaliteta prečišćavanja.

Biološki dio ACO Clara se sastoji od aktivacijskog tanka i integrisanog tanka za finalnu sedimentaciju. Aktivacijski tank je aerisan sa mikro mjehurićima. Voda prelazi iz aktivacijskog tanka u tank za finalnu sedimentaciju gdje se vrši gravitaciona separacija od aktivnog mulja. Prečišćena voda odatle ističe iz uređaja preko izlivnog priključka.

Aktivni mulj pada na dno tanka za finalnu sedimentaciju, odakle se ponovo prepumpava u aktivacijski tank a dijelom u prihvatni tank kao višak aktivnog mulja gdje kolonije bakterija izumiru usled nedostatka kiseonika. Tank za sedimentaciju može biti opremljen skupljačem plutajućeg mulja sa površine vode. Na ovaj način se olakšava održavanje samog uređaja. Višak aktivnog mulja se odlaže u taložnom dijelu čiji je maksimalni kapacitet, potpuno opterećenog uređaja, bez pražnjenja od 100 do 150 dana.

U ACO Clara postrojenju prepumpavanje otpadnih voda i povrat aktivnog mulja postiže se vazdušnim pumpama. Ove vazdušne pumpe ne zahtijevaju održavanje i otporne su na začepljenje. Hidraulički kapacitet vazdušnih pumpi posjeduje stalan protok čak i pri malom prilivu otpadne vode. Na ovaj način dobija se ujednačen proces prečišćavanja a samim tim i stabilan kvalitet prečišćavanja.

Jedini električni uređaj u ACO Clara postrojenju je kompresor koji snabdijeva vazduhom aeracione elemente u aktivacijskom tanku i vazdušne pumpe.

Dimenzioniranje, hidraulički i biološki kapacitet
ACO Clara Home
Nominalna veličina u ES4
Nominalno hidrauličko opterećenje [m3/dan]0,6
Nominalno biološko opterećenje BPK5 [kg/dan]0,24
Primjena
Broj osoba2 - 5
Hidrauličko opterećenje [m3/dan]0,30 - 0,75
Biološko opterećenje BPK5 [kg/dan]0,12 - 0,30
Tehnički podaci
Dijametar D [mm]1310
Visina [mm]1860
Težina [tona]140
Napajanje strujom [V/Hz]230 / 50
Potrošnja struje [kW]0,06
Broj artikla411097